आधारभूत किंमत भात खरेदी योजनेंतर्गत मार्केटींग फेडरेशन, मुंबई यांनी नियुक्त केलेल्या अभिकर्ता संस्था, जिल्हा मार्केटींग रायगड यांच्यामार्फत खरीप व रब्बी पणन हंगाम 2020-2021 मध्ये जिल्हयातील अलिबाग, पेण, पनवेल, खालापूर, कर्जत, सुधागड, रोहा, श्रीवर्धन, माणगाव, महाड, पोलादपूर, म्हसळा या तालुक्यातील 35 मंजूर धानखरेदी केंद्रांवर खरेदी सुरु करण्यात येणार आहे.

 भात खरेदीचा कालावधी हा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -1020/ प्र.क्र.104/ना.पु.29 दि.29 सप्टेंबर, 2020 अन्वये खरीप पणन हंगाम दि. 1 ऑक्टोबर, 2020 ते दि.31 मार्च, 2021 आणि रब्बी पणन हंगाम दि. 1 मे, 2021 ते दि. 30 जून, 2021  असा विहित केला आहे.

 भात खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील जमिनीबाबतचा 7/12 चा उताऱ्याची व गाव नमुना-8 (अ) ची छायांकित प्रत खरेदी केंद्रावर धान विक्रीकरीता आणणे आवश्यक आहे. या उताऱ्यातील धान्य व धानाखालील क्षेत्र पाहून धान / भरडधान्य खरेदी करण्यात येईल. शेतकऱ्यांचे 7/12 उतारानुसार पीकाखालील क्षेत्र, या वर्षीची पीक परिस्थिती   (पैसेवारी), पीकाचे सरासरी उत्पादन या बाबी विचारात घेऊन, धान/भरडधान्य खरेदी करण्यात येईल.

 धानाची खरेदी ही ऑनलाईन पद्धतीने होणार असल्याने संबधित शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे आवश्यक राहील. याकरीता खरेदी केंद्रावर भात विक्रीकरिता आणताना प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्यासोबत आधारकार्डाची तसेच बँकेच्या पासबुकची छायांकित प्रत आणणे आवश्यक आहे. रोज सायंकाळी खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी केंद्रांवर आणलेले, परंतु खरेदी न झालेले धान/भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्याचीच राहील.

 धानाच्या आधारभूत किंमती :-

भाताचा प्रकार:- भात सर्वसाधारण, आधारभूत किंमत :-  रु.1 हजार 868 प्रति क्विंटल, शेतकऱ्यांना अदा करण्याची रक्कम:-  रुपये 1 हजार 868 प्रति क्विंटल.  

भाताचा प्रकार :-  भात अ ग्रेड आधारभूत किंमत :- रुपये 1 हजार 888 प्रति क्विंटल, शेतकऱ्यांना अदा करण्याची रक्कम :-  रुपये 1 हजार 888 प्रति क्विंटल.

आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या विनिर्देशात बसणारे FAQ दर्जाचेच धान/ भरडधान्य खरेदी करण्यात येईल. केंद्र शासनाने हंगाम 2020-21 करिता आद्रतेचे अधिकतम प्रमाण धानासाठी 17 % विहित केले आहे. या प्रमाणापेक्षा आद्रता जास्त आढळल्यास भाताची खरेदी करण्यात येणार नाही. भात खरेदी करताना ओलावा व आर्द्रतेचे प्रमाण 17 टक्के असल्याची खात्री करुनच धान/भरडधान्याची खरेदी करण्यात येईल, कोणत्याही परिस्थितीत जास्त ओलसर किंवा बुरशीयुक्त धान/भरडधान्य खरेदी करु नये. विहित प्रमाणापेक्षा जास्त आद्रता असलेले धान/भरडधान्य खरेदी केल्यास अभिकर्ता संस्थांनी वेळीच संबधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी.

भरडधान्य स्वच्छ व कोरडे असून ते विक्री योग्य (मार्केटेबल) असल्याची अभिकर्त्यांनी खातरजमा केल्यावरच भाताची खरेदी करण्यात येईल. मात्र भात आद्रतेच्या विहित प्रमाणात असल्याची खात्री करुन ते स्विकाराल्यानंतर आद्रता कटाती लावण्यात येणार नाही. धान खरेदी करताना धान स्वच्छ कोरडे असावे.

खरेदी केंद्रावर फक्त खरेदी किंमतीबद्दल दर फलक न लावता आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत असलेल्या धानाचा दर्जा, विनिर्देश, खरेदी केंद्रे तसेच एफ.ए.क्यू. दर्जाची मानके इत्यादी बाबतची माहिती मराठीतूनच फलकावर दर्शविण्यात यावी. तसेच खरेदी केंद्र व त्यांस जोडण्यात आलेल्या गावांची नावे याची प्रसिद्धी प्रत्येक धान खरेदी केंद्रावर अभिकर्ता संस्थांनी द्यावी.

आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शासनाने निर्धारीत केलेल्या धानाच्या किंमती, दर्जा, खरेदी केंद्र व खरेदी केंद्रास जोडण्यात आलेली गावे दर्शविणारे फलक सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय इत्यादी ठिकाणी त्यांच्या नोटीस बोर्डवर दर्शनी भागात प्रसिद्ध करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत .

केवळ शेतकऱ्यांकडून उत्पादित झालेले नवे धान/भरडधान्याची खरेदी करण्यात येईल.

खरेदी केलेल्या धान/भरडधान्याची देय रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करताना ऑनलाईन पध्दतीने प्रदान करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत धान/भरडधान्य खरेदी केलेल्या दिवसापासुन पुढील 7 दिवसापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी, अशा शासनाच्या सूचना आहेत.

 भात खरेदी केंद्राची ठिकाणे व त्यास जोडलेली गावे यांची माहिती जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, रायगड- अलिबाग, संबधित तहसिलदार/गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती तसेच उप अभिकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या सहकारी संस्था/खरेदी विक्री संघ/सहकारी भात गिरणी यांच्याकडे उपलब्ध राहील.

 जिल्हा मार्केटींग अधिकारी, रायगड यांच्या कडील पणन हंगाम 2020-21 करीता मंजूर धान खरेदी केंद्र :-

1) अलिबाग- भुवनेश्वर सहकारी भात गिरणी लि., शिरवली,पो.हाशिवरे ता.अलिबाग, खरेदी केंद्र- शिरवली.     2) नवजीवन शेती अभिनव सेवा सह.संस्था लि., मु.पो.नांगरवाडी मालाडे, ता. अलिबाग, खरेदी केंद्र- नांगरवाडी-मालाडे. 3) विरेश्वर शेतकरी लाभार्थी सामाईक संयुक्त शेती सहकारी संस्था लि., मु.पो. रामराज ता.अलिबाग, खरेदी केंद्र- रामराज. 4) आभा अभिनव सर्व सेवा सह.संस्था लि., मु.पो. अलिबाग, खरेदी केंद्र-वावे. 5) पेण- पेण तालुका सहकारी ख.वि.संघ लि., पेण- खरेदी केंद्र– पेण. 6) वडखळ 7) कामार्ली 8) वढाव 9) काळभैरव नाविन्यपूर्ण सर्व सेवा सह. संस्था लि., मु.पो.ता.बोर्झे, ता.पेण, खरेदी केंद्र- बोर्झे. 10.) आदिती ॲगो प्रोड्युसर कं.लि., मु.पो.शिर्कीचाळ,  ता.पेण, खरेदी केंद्र- शिर्की चाळ. 11) पनवेल – पनवेल सहकारी भात गिरणी लि., मार्केडयार्ड, पनवेल, खरेदी केंद्र- मार्केड यार्ड, पनवेल-1, 12) खालापूर– नेताजी सह.भात गिरणी लि., मु.पो.चौक, ता.खालापूर. खरेदी केंद्र- चौक 13) कर्जत- नेरळ विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी लि., मु.पो.नेरळ, ता.कर्जत, खरेदी केंद्र- नेरळ,  14.) कर्जत तालुका शेतकरी सह.खरेदी विक्री संघ लि., मार्केटयार्ड दहिवली, खरेदी केंद्र- दहिवली., 15) वैजनाथ, 16) कडाव,  17) कशेळे सहकारी भात गिरणी लि.,मु.पो.कशेळे,ता.कर्जत, खरेदी केंद्र-कडाव, 18.) सुधागड– सुधागड तालुका खरेदी विक्री संघ, मु.पो.पाली, ता.सुधागड, खरेदी केंद्र- परळी, 19.) खरेदी केंद्र- पाली, 20.) राजेश राईस मिल, कान्हिवली, पो.पेडली ता.सुधागड, खरेदी केंद्र-पेडली 21.) खरेदी केंद्र-महागांव, 22.) खरेदी केंद्र-नांदगांव, 23.)  अनिकेत राईस मिल, झाप, पो.पाली, ता.सुधागड, खरेदी केंद्र- झाप, 24.) रोहा– भैरवनाथ दूध उत्पादक सहकारी संस्था लि.,मु.पो.यशवंतखार, ता.रोहा, खरेदी केंद्र- यशवंतखार, 25.) खरेदी केंद्र-रोहा 26.) खरेदी केंद्र- कोलाड 27.) खरेदी केंद्र-चणेरा, 28.) श्रीवर्धन– रानिवली वि.का. सेवा सहकारी सोसायटी लि., मु.पो.रानवली, ता.श्रीवर्धन- खरेदी केंद्र-रानिवली, 29.) माणगाव– माणगाव ता. शेतकरी सह. खरेदी विक्री संघ लि., मु.पो.ता.माणगाव  30.) धनंजय राईस मिल तळेगाव, मु.पो.तळेगाव, ता.माणगाव, खरेदी केंद्र- तळेगाव. 31.) महाड– महाड तालुका शेतकरी सहकारी ख.वि.संघ लि., मु.पो. महाड, ता.महाड, खरेदी केंद्र- महाड 32.) पोलादपूर– पोलादपूर तालुका सहाकारी ख.वि.संघ लि., मु.पो. पोलादपूर,  खरेदी केंद्र- पोलादपूर 33.) महिला औ.ऊ.सहकारी संस्था लि., मु.देवळे ता.पोलादपूर, खरेदी केंद्र– देवळे 34.) जननी कुंभळजा धान्यकोटी सह.सोसायटी, मु.पो.रानवडी, ता. पोलादपूर, खरेदी केंद्र– रानवडी. 35.) म्हसळा, ता.सह.खरेदी विक्री संघ लि., मु.पो.म्हसळा, खरेदी केंद्र- म्हसळा.