Uran Corona News – उरण कोरोना तपशील

अ.क्रविषयसंख्या
1आजपर्यंत पूर्ण बरे झालेले रुग्ण876
2विद्यमान एकूण रुग्ण192
3कोविड – १९ मृत्यू झालेले रुग्ण49
4आतापर्यंत एकूण पॉसिटीव्ह रुग्ण1117
Updated On: १४ ऑगस्ट २०२०

Raigad Corona News – रायगड कोरोना तपशील

Panvel Corona News – पनवेल कोरोना तपशील

९ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
1बोकरवीडा201
2उरण621
3दादरपाडा – वेश्वी100
4जासई200
5कोप्रोली100
6धाकटीजुई100
7करंजा110
8आवरे010
9JNPT010
एकूण1452
९ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
1बोकरवीडा110
2उरण बोरी100
3रांजणपाडा110
4दिघोडे100
5मोरा100
6धाकटीजुई100
7वेश्वी100
8करंजा130
9JNPT120
10फुंडे020
11डोंगरी020
12धुतूम010
13चिरनेर030
14आवरे010
15जसखार010
16उरण040
17केगाव010
एकूण9220
८ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
1चिर्ले100
2काळंबुसरे100
3जासई100
4सुरुणपाडा100
5मोरा रोड उरण100
6नागाव100
7धुतूम101
8करंजा020
9दिघोडे020
10डोंगरी010
11सोनारी020
12मोरा010
13जांभुळपाडा010
14मुलेखंड010
15ONGC CISF010
16उरण020
एकूण7131
७ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

४ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
1जसखार120
2जासई100
3JNPT200
4धुतूम100
5उरण330
6बोरी100
7डोंगरी100
8करंजा030
9रांजणपाडा010
10नवीन शेवा010
11चिरनेर010
12भेंडखळ010
13सारडे010
एकूण11130
४ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
1नागाव100
2केगाव100
3JNPT410
4वशेणी100
5कोप्रोली100
6बोकरवीडा110
7बोरीपाखाडी100
8टाकिगाव100
9करंजा100
10डोंगरी100
11सावरखार010
12सोनारी010
13म्हातावली020
14उरण020
15दादरपाडा010
एकूण1390
३ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
1नागाव700
2रांजणपाडा100
3डोंगरी100
4पिरवाडी100
5बोरी100
6मोरा100
7करंजा100
8JNPT100
9उरण020
10जासई020
11जसखार020
12सोनारी010
एकूण1470
२ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

१ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
उरण
करंजा
आवरे
जांभुळपाडा
वेश्वी
JNPT
केगाव
मुळेखंड
जसखार
१०धुतूम
११फुंडे
१२म्हातावली
१३पागोटे
१४डोंगरी
१५जासई
१६NAD
१७बोकरवीडा
१८करळ
१९नागाव
२०विंधणे
२१धाकटी जुई
एकूण१८२०
१ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
उरण
चिर्ले
आवरे
JNPT
करळ
करंजा
बोकरवीडा
द्रोणागिरी
भेंडखळ
१०विंधणे
११चिरनेर
१२नागाव
१३बोरी
१४सोनारी
१५सारडे
१६कुंभारवाडा
१७धुतूम
१८म्हातावली
१९जसखार
२०गोवठणे
२१पागोटे
२२सिडको कॉलनी
एकूण१७5
१६-जुलै -२०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

१2-जुलै -२०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
उरण
आवरे
द्रोणागिरी
जासई
जसखार
करळ
वशेणी
कोप्रोली
एकूण
१2-जुलै -२०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

११-जुलै -२०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

अ.क्रगावाचे नावनवीन रुग्णबरे झालेले रुग्णमयत रुग्ण
उरण
चिर्ले
आवरे
जसखार
JNPT
करंजा
बोकरवीडा
द्रोणागिरी
म्हातवली
१०विंधणे
११चिरनेर
१२चाणजे
१३जांभुळपाडा
१४जासई
१५नवीनशेवा
१६ONGC
१७वेश्वी
१८सोनारी
एकूण३०
११-जुलै -२०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

उरणमध्ये लावारीस गुरांची चोरी

Get Study Material for all Competitive Exams

Uran Corona News